Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Bolsterturf 7
5102 GS Dongen
Humancipatie
KvK 17266463
BTW: NL174641412B02

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Humancipatie en Brio Human Capital. Datum 25 maart 2019

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Humancipatie levert diensten op het gebied van lezingen, workshops, trainingen, recruiting, social media en websites.
Humancipatie maakt in sommige gevallen gebruik van de kennis en expertise van derden. Humancipatie kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Humancipatie.nl. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Humancipatie zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Humancipatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Humancipatie.

Artikel 3. Opdrachtverlening
De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoop van een product te annuleren. Eventuele betalingen worden dan terug gestort. Na 14 dagen is de klant verplicht het volledige bedrag te betalen.

Artikel 4 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 5 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

Artikel 6. Facturering
Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na een schriftelijke bevestiging door Humancipatie. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Humancipatie gerechtigd om een wettelijke rente van 9% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 7. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Humancipatie is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Humancipatie geleverde zaken en/of diensten.